محصولات
پنیر قشقایی 300 گرم

پنیر قشقایی 100 گرم

ماست سطلی قشقایی1400 گرم

ماست سطلی قشقایی900 گرم

دوغ 1.5 لیتر قشقایی